Slnečnice - Viladomy 2. etapa

 

Názov stavby:                     Slnečnice - Južné Mesto,  Zóna C2, 1. Etapa, sektor A

Začiatok projektovania:      09/2012

Dokončenie projektovania: 05/2014
Začiatok výtavby:              06/2014
Dokončenie výstavby:        10/2015

V druhej etape Slnečníc plynulo nadväzujeme na prvú etapu ale snažíme sa priniesť opäť niečo nové. V prvej fáze Slnečníc sme navrhli uzavretý mestský blok s vnútorným poloverejným parkom.  V druhej fáze Slnečníc sa vraciame ku koncepcii mestských víl. Medzi nimi vzniká veľmi zaujímavý vyvýšený verejný priestor. Na malom kopčeku tu vyrastú vysoké stromy, zeleň ihriská a športoviská.

Prvé postavené tri bytové domy sú komponované tak, aby vytvorili polootvorený obytný blok s vnútorným parkom. Členenie bloku na tri samostatné objekty umožňuje etapizáciu výstavby. Kompozičným ohniskom je centrálny priestor s navrhovanou vzrastlou zeleňou a hlavnou pešou komunikáciou spájajúcou navrhovaný areál s vybudovanou prvou fázou (zónou C1). V centrálnom priestore v priamej nadväznosti na vstupy do bytových domov sa nachádza vnútorný oddychový priestor s detským ihriskom.

Dôležitým aspektom architektonického konceptu je vertikálne členenie bytových domov. V objekte SO-01 sú garáže polozapustené v úrovni 1.PP. Na úrovni 1.NP v priamej nadväznosti k peším trasám sú umiestnené obchodné prevádzky a služby. Druhé až šieste podlažie tvoria byty. Objekty SO-02 a SO-03 majú garáže osadené na vstupnom podlaží – úroveň 1.NP. Druhé až šieste podlažie tvoria byty. Riešenie bolo zvolené s ohľadom na efektivitu výstavby a potrebu parkovacích miest a najmä optimálne výškové osadenie bytov voči verejnému priestoru.

Ide o samostatné stavebné celky.  Zvolený konštrukčný modul 7,5 x 7,5 m vyhovuje kombinácii parkovacích plôch v suteréne a bytov na nadzemných podlažiach s ohľadom na flexibilitu ich dispozícií. Konštrukčná výška typických obytných podlaží je 3,0m. Konštrukčná výška vstupného podlažia s polyfunkciou je 3,75 m.  Konštrukčná výška garáže  je 3,2 m. Dispozícia bytových domov má chodbový charakter a je delená na sekcie so samostatnými vchodmi. Byty pri svojom rozmiestnení na podlaží sledujú výhľadové podmienky a orientujú sa hlavnými obytnými izbami smerom do voľného exteriérového priestoru. Na tento princíp sa viaže aj rozmiestnenie exteriérových priestorov balkónov a lodžií.

Share on Facebook